Open Menu Close Menu Open Search Close Search

Tufts University enprime yon Gid Repons pou Ijans nan lang Angle ki bay enfòmasyon detaye pou plizyè kalite ijans ki kapab rive sou kanpis la. Dokiman sa a bay yon rezime sou enfòmasyon ki pi enpòtan nan Hatian kreyòl. Tanpri pale avèk sipèvizè ou si w genyen nenpòt kesyon.

Kijan ak kilè pou jwenn èd

Enfòmasyon ki pi enpòtan ou bezwen nan yon ijans se nimewo telefòn pou sèvis ijans kanpis la (sèvis medikal ijans, depatman ponpye, lapolis inivèsite a).

Pou jwenn sèvis dijans konpoze 66911 nan nenpòt telefòn sou kanpis la oswa konpoze 617-627-6911 apati yon telefòn mobil. Itilize nimewo telefòn sa a pou sispann yon krim, rapòte yon dife, oswa sove lavi.

Premye kesyon yo pral mande ou se, “Ki adrès oswa lokal ijans lan?” Ou pral bezwen bay lokal ijans lan ak kalite ijans lan.

Ou ka alète sèvis ijans kanpis la lè ou rele pou èd atravè “telefòn limyè ble yo” ke ou jwenn nan kanpis lan andedan bwat gri, enpèmeyab yo, e ki make pa limyè ble yo. Oswa, ou ka peze bouton ijans ble a ke ou jwenn andedan anpil bilding, enkli nan pifò sal sejou ak nan kèk biwo adminisrtatif.

TuftsAlert (sistèm alèt ijans)

Sizoka ta gen yon ijans enpòtan oswa yon sitiyasyon danjere ki gen ladan yon menas imedyat pou sante oswa sekirite nan kominote Tufts, inivèsite a pral enfòme kominote a atravè nenpòt varyete metòd. TuftsAlert ap itilize pou enfòme etidyan yo, pwofesè, ak pèsonèl la lè yo voye tèks, mesaj vokal, ak alèt imèl avèk enfòmasyon ki kapab enpòtan pou sekirite ou. Men, ou dwe bay enfòmasyon kontak ou pou yo mete l nan sistèm lan. Yo pral itilize enfòmasyon kontak ou sèlman pou yo kontakte w sizoka gen yon ijans. Konekte nan: emergency.tufts.edu/alertupdate oswa bay sipèvizè ou nimewo telefòn mobil ou pou enskri pou ka resevwa mesaj ijans nan TuftsAlert.

Sekirite dife

Sizoka ta gen yon dife, bagay ki pi enpòtan pou fè se SOTI. Mache pou jwenn soti ki pi pre a, pa pran asansè yo. Si w pran nan lafimen, desann sou jenou w epi rale nan direksyon soti ki pi pre a. Kenbe souf ou otan ke posib, epi respire atravè yon filtè tankou yon chemiz oswa yon sèvyèt.

Ijans Medikal

Nan tout ijans medikal yo, premyèman rele sèvis ijans kanpis la nan 66911 oswa 617-627-6911 apati yon telefòn mobil. Apresa, bay nenpòt asistans jan li detaye anba.

Fòmasyon nan re-animasyon kadyorespiratwa oswa CPR rekòmande pou tout moun. Aprann osijè CPR alamen sèlman nan lang Panyòl nan http://youtu.be/UdWGbzWsxI8

Reyaksyon Alèjik

Yon viktim reyaksyon alèjik ka eksperimante anflamasyon, difikilte pou respire, yon demanjezon gratèl, chòk e menm lanmò.

Kriz

Pa kenbe viktim lan pandan kriz la oswa pa mete anyen nan bouch li. Retire mèb bò kote viktim lan. Apre kriz la fin pase, mete viktim lan kouche sou kote l.

Kriz kadyak

Sentòm yo gen ladan doulè nan lestomak, gwo doulè nan pwatrin; malèz nan lòt zòn anwo nan kò a tankou bra, do, kou, machwè, oswa vant; souf kout; swè frèt; kè plen oswa vomisman; toudisman. Siveye viktim lan epi fè CPR si viktim lan pa reponn oswa si li pa respire nòmalman.

Konjesyon Serebral

Yon konjesyon serebral se yon boul san oswa emoraji nan sèvo a. Se yon ijans medikal ki grav. Sentòm yon konjesyon serebral gen ladan feblès nan figi, feblès nan bra, ak pwoblèm lapawòl.

Blesi

Enfòme sipèvizè ou osijè tout blesi ki rive nan plas travay la.

Sèyman

Kontwole sèyman lè ou aplike presyon dirèk sou blesi a avèk yon bandaj gaz oswa yon moso twal jiskaske sèyman an sispann oswa anplwaye ijans yo rive. Evite pran kontak avèk san yon lòt moun lè ou itilize gan medikal.

Boule

Si li te koze pa chalè, refwadi boule a nan dlo frèt. Pa itilize glas epi pa pete ti zanpoud yo. Si li te koze pa elektrisite, pa pwoche oswa manyen viktim lan jiskaske elektrisite a fin dezaktive. Si li koze pa pwodui chimik, retire rad ki kontamine yo. Si w te ekspoze nan yon asid oswa nan alkali, vide dlo sou po a oswa zye a.

Zo kase

Pa eseye leve viktim lan. Aplike yon melanj dlo ak glas nan kote ki blese a, asire ke ou mete yon sèvyèt oswa twal sou po a pou ka pwoteje l. Pa eseye pouse zo oswa tisi a rantre nan po a.

Ipotemi (tanperati kò a bese)

Kòmanse chofe viktim lan lè ou fin deplase l epi mete l yon kote ki cho. Retire rad mouye yo. Kouvri viktim la avèk rad ki sèch epi kouvri l.

Atak fredi

Atak fredi se domaj ki koze nan po a akoz tanperati frèt ekstrèm oswa yon peryòd ekspozisyon ki long. Li jeneralman afekte men, pye, nen, ak zòrèy. Li karakterize pa dekolorasyon po a e li ka gen ladan pèt sansasyon oswa doulè entans. Pa eseye re-chofe pati ki afekte nan kò a si ou toupre swen medikal oswa si gen chans ke pati nan kò a kapab gonjele ankò. Retire rad mouye yo, epi kouvri viktim lan avèk rad ki sèch epi kouvri l.

Ijans chalè

Sa a gen ladan kranp chalè, fatig chalè, ak yon gwo atak chalè. Pifò chalè gen rapò a ijans ke yo ka prevni lè ou bwè dlo regilyèman epi rete andedan pandan peryòd ki pi cho nan jounen an. Mete viktim lan yon kote ki pi frèt. Desere epi retire rad yo. Bay viktim lan yon melanj elektwolit-kabon idrat (pa egzanp, ji, lèt) si viktim lan konsyan ak vijilan.

Devèsman Chimik

Si w eksperimante yon devèsman pwodui chimik, rele sèvis dijans kanpis la nan 66911. Pa eseye netwaye kote a san ou pa jwenn èd. Se sèlman moun ki antrene ki ta dwe netwaye devèsman. Pwoteje tèt ou ansanm avèk lòt moun lè ou konseye yo pou yo rete lwen devèsman an jiskaske ekip èd la rive.

Dezas Natirèl

Tanpèt loraj grav oswa tònad

Lè ou tande loraj oswa zèklè, rantre andedan imedyatman epi rete andedan jiska 30 minit apre dènye loraj la. Sizoka gen yon tònad, chèche abri nan yon kote ki fèmen, ki pa fenèt nan sant yon bilding nan sousòl la oswa nan etaj ki pi ba. Si ou pa ka jwenn yon kote ki pa andedan, soti bò kote ki gen pyebwa ak liy kouran, epi chèche kote ki pi anbatè ke posib, tankou yon twou. Kouche plat epi kouvri tèt ou.

Tranblemantè

Sa yo se bagay ki ra anpil nan Massachusetts, men yo ka rive. si tè a kòmanse souke, desann atè a imedyatman; mete ou alabri anba yon biwo solid oswa yon tab; epi kenbe jiskaske sekous la fin pase.

Abri sou Plas

Nan kèk ka, li ka pi ansekirite pou “pran abri sou plas” olye pou evakye yon bilding, patikilyèman pandan aktivite kriminèl vyolan. Si ou ka soti nan zòn lan san danje, alòs ou ta dwe kite zòn lan. Toutfwa, si ou resevwa yon mesaj ijans ki soti nan inivèsite a ki ba ou enstriksyon pou pran “abri sou plas,” ou ta dwe rete anplas, klete epi barikade pòt kote ou ye a, deplase bò kote nenpòt fenèt ak pòt ki bay sou deyò, fèmen rido yo, etènn limyè yo, epi mete telefòn mobil ou sou silans. Rete kote ou ye a jiskaske yo di ou ke li san danje pou kite zòn nan.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou preparasyon ijans:

https://emergency.tufts.edu/
http://www.ready.gov/ht